Головна Соціальна філософія Соціальна філософія як форма знання та пізнання Соціальна філософія та теорія пізнання людини і суспільства
зунр коротко про головне

Соціальна філософія та теорія пізнання людини і суспільства

Суттєвою частиною змісту будь-якого розвиненого філософського вчення є теорія пізнання (гносеологія) - спеціалізоване навчання про пізнавальної діяльності людини. Має таку спеціалізовану теорію і соціальна філософія, що аналізує специфіку соціального пізнання - особливості пізнання (способи, можливості і процеси отримання знання) суспільних процесів людьми.

Соціальне пізнання, як і пізнання природних явищ, будується на протиставленні обєкта і субєкта знання, в результаті якого виникає активне відношення субєкта до обєкта, прагнення представити і висловити якусь обєктивну реальність у свідомості (знання) людини. Обєктом соціально-філософського знання (пізнання) виступає товариство, всі різноманітні прояви, обєктивної для пізнає субєкта, життєдіяльності людей. Роль обєкта в структуруванні соціального пізнання, у визначенні напрямів розвитку пізнавального процесу, у виникненні різних його типів, форм і рівнів дуже значна. Розрізняючи обєкти соціального пізнання (мораль, право, виховання), ми тим самим виявляємо і наукові дисципліни, які їх вивчають (етика, правознавство, педагогіка). Різні рівні і стану соціального обєкта, їх просторові і часові характеристики, у свою чергу, також диференціюють напрямки досліджень. Так, громадська історія як обєкт досліджень диференціюється в історичному пізнанні на загальну і регіональну історію, історію окремої країни чи народу, історію певного періоду (наприклад, історію Середніх століть) і т.п. Будучи важливою стороною пізнавального відносини, соціальний обєкт пізнання все ж таки відносно більш пасивна його сторона. Не всі в обєкті соціального пізнання стає конкретним предметом дослідження, а лише те, що цікавить пізнає субєкта.

Субєкт соціального знання (пізнання) - людина, яка цілеспрямовано відображає у своїй свідомості (почуттях і думках) обєктивно існуючу реальність суспільного буття. У звязку з цим важливо звернути увагу на те, що, хоча кожен акт пізнання здійснюється лише в індивідуальній людській голові, проте, саме пізнання передбачає оволодіння тими формами розумової діяльності і культури, які виробило людство. Тому пізнання завжди носить суспільний характер. Воно визначається конкретно-історичним станом розвитку суспільства, його культури, так само як обєктивним соціальним становищем, яке пізнає людина займає в суспільстві. Відповідно зростає і роль субєкта, його соціальної позиції в пізнанні суспільних явищ. Адже пізнання завжди здійснюється на основі певних методів, понятійного апарату, специфічного набору фактів і обставин, минулих знань, постановки нових проблем, прерогатива вибору яких належить саме субєкту. Від субєкта пізнання, його ціннісних орієнтацій багато в чому залежить спрямованість пізнання, ідеологічна і наукова значимість і корисність одержуваних результатів. Так, за допомогою тієї чи іншої точки зору, яку виробляє субєкт на навколишню дійсність, він пізнає ті сторони обєкта, які його більше цікавлять чи відповідають його суспільно-історичним цілям. Соціальна позиція дослідника обумовлює й інтерпретацію основних понять, якими він користується в процесі пізнання, і є основою для визначення критеріїв при підборі фактів. Отже, роль субєкта в досягненні обєктивно-істинного знання про соціальну реальність виключно велика і її не можна недооцінювати.

Таким чином, соціальне пізнання можна охарактеризувати як рух субєкта до обєкта, його відтворення в ідеальних образах. Однак, як відомо, всякий рух включає в себе момент спокою. Саме тому й пізнання - це діалектична єдність перериваної і безперервного. З одного боку, соціальне пізнання - безперервний процес розуміння дійсності, а з іншого боку - досягнення пізнає діяльності втілюються в певних результатах, які фіксуються в знакових системах (природних і штучних мовах).

Процес соціального пізнання завжди здійснюється в ході суспільно-практичної діяльності - реальних дій щодо збереження або зміни умов існування. Інакше кажучи, соціальне пізнання, як і пізнання природних явищ, обумовлено предметним типом людської діяльності. Це означає, що тільки в діяльності відбувається і отримання, і предметна апробація тих знань, які формуються у людини. Цілком зрозуміло, що це знання поєднується з наявним досвідом і тими знаннями, які функціонують у суспільстві, бо соціальне знання не починається з нуля і не виникає з нічого. Адже знання - це необхідний елемент і передумова практичного відношення людини до світу, оскільки в ньому виражена система ідеальних образів про реальність і формах його діяльності. Знання людини як субєктивний образ обєктивного світу - це завжди результат його взаємодії з навколишнім світом, при цьому воно стає таким, якщо "матеріалізується" в певну мовну систему, приймаючи форму судження, поняття або умовиводи. Не існує вродженого знання, бо знання виступає як специфічного для людського суспільства елементу духовної культури і є єдністю чуттєвого і раціонального. Людина виробляє нове знання, спираючись на початкові знання, які зумовлювали його минулу діяльність і формували його досвід. Він сам активно виокремлює обєкт пізнання відповідно до характеру практичної діяльності свого часу.

Разом з тим, говорячи про опосередкованості соціального пізнання суспільно-практичною діяльністю людей, не можна не бачити, що воно завжди целеоріентіровано. Ця целеоріентірован-ність, або вибірковість соціального пізнання обумовлена тим, що воно завжди оперує деяким певним зрізом соціальної дійсності, представленої в ціннісно забарвленому просторі смислів. Орієнтирами цих сенсів для кожного конкретного випадку виступають спеціально встановлюються соціально значущі норми тієї або іншої конкретної діяльності. Ось чому таке знання дозволяє людині адаптуватися до обєктивних умов існування в суспільстві, ставити конкретні цілі і реалізовувати їх у своїй практичній діяльності з іншими людьми.

Таким чином, можна сказати, що соціальне пізнання - це сфера досягнення знання, притаманна будь-якої діяльності людини. Соціальне пізнання людини, спрямоване на осягнення закономірностей свого буття в суспільстві, разом з тим має ряд специфічних особливостей.

По-перше, пізнаючи соціальну дійсність, людина має справу все-таки з дещо іншою обєктивною реальністю, ніж це, припустимо, буває в пізнанні природних явищ. Він має справу з реальністю, де діють такі ж люди, як і він сам, наділені розумом і волею, які також вирішують свої різні конкретні завдання, вільні варіювати свою поведінку: вибирати між дією і бездіяльністю, пасивної поступкою тиску обставин або активним опором ім. Це означає, що в соціальному пізнанні пізнає субєкту доводиться постійно стикатися зі складним світом субєктивної реальності, з людською активністю, здатної істотно впливати на початкові установки і орієнтації пізнає. Отже, в кожний даний момент кожна людина може виступати як субєкт, активно діючий і тому пізнає дійсність, а водночас і як обєкт пізнання і практики.

По-друге, роблячи обєктом пізнання суспільство, людина пізнає і свою власну діяльність, втілену в різних формах культури. Це вдається йому зробити тому, що він подумки відокремлює себе від самої діяльності, протиставляє себе як субєкта суспільству, яке в цьому випадку виступає обєктом пізнання. Інакше кажучи, субєкт пізнає і свою власну діяльність, вважаючи її як обєкт пізнання.

По-третє, в пізнанні соціальної дійсності не можна не враховувати різноманіття різних ситуацій суспільного життя людей. Ці ситуації залежать від часу і від просторової локалізації, від природних (географічних), соціокультурних, психофізіологічних та інших всілякої факторів. Врахувати всі і кожен з них, щоб отримати повне і адекватне розуміння суспільної динаміки, дуже складно. Ось чому соціальне знання в більшій мірі є імовірнісна знання, де, як правило, немає місця жорстким і беззастережним твердженням.

По-четверте, соціальне пізнання орієнтоване на людину, групу людей, історичну ситуацію, які завжди індивідуальні, особливі й унікальні у своєму становленні, існування та зміни. Будь-яке узагальнення (виявлення закономірного, необхідного, загального) тут неминуче вимагає одночасного розгляду специфічних рис і підстав розвитку. У будь-якому іншому випадку має місце спотворення суті того чи іншого пізнаваного соціального явища.

По-пяте, соціальне пізнання практично завжди ціннісно забарвлене, воно упереджено до отриманого знання, бо часто-густо зачіпає інтереси і потреби людей, які через відмінності життєдіяльності та інтересів керуються різними установками і ціннісними орієнтаціями в організації та здійсненні своїх дій. Це повязано з тим, що ціннісне ставлення спроектувати і на сам обєкт, на який спрямована соціальне дослідження. Відповідно, суспільствознавство змушений розглядати ті чи інші явища суспільного життя як цінності і обовязково враховувати ціннісні орієнтації людей.

Всі ці особливості соціального пізнання свідчать, що отримані в ході його здійснення, знання можуть мати науковий і позанаукові характер. Відповідно й саме соціальне пізнання теж може бути науковим або позанаукові. Однак провести чітку межу між науковим і позанаукові пізнанням суспільних процесів, на жаль, не видається можливим. І наукове, і позанаукові соціальне пізнання (знання) взаємоповязані і нерідко не тільки мирно співіснують, але і переходять один в одного, утворюючи якийсь, щоправда, часом досить суперечливий "сплав" знань про дійсність.

Існують різноманітні форми позанаукового соціального пізнання, рамки яких також вельми умовні. Якщо класифікувати дані форми за таким, наприклад, заснування як відношення до наукового знання, то можна, мабуть, виділити: донаукових, лженаучное, паранаукові, антинаукове і ненаукове, або практично-буденне пізнання. Класифікуючи позанаукові форми пізнання за способом вираження знання про соціальну дійсність, ми можемо говорити про такі його формах, як художнє, релігійне, міфологічне, магічне і т.д. Можна класифікувати позанаукові форми соціального пізнання, природно, і за різними іншими підставами. Так, відповідно до характеру оформлення таке знання, наприклад, може бути догматичним, скептичним, фетишистських, релятивних і т.д.

Найбільш значущою і найпоширенішою формою позанаукового пізнання (знання) є практично-буденне. Практично-буденне - це знання, що спирається на здоровий глузд людей. Це знання є узагальненням їх життєвого щоденного (повсякденного) досвіду. Воно включає в себе різні форми уявлень про навколишній світ: вірування, прикмети, традиції, перекази, повчання, передчуття. Звичайно, це знання включає розрізнені наукові дані, естетичні, моральні норми і ідеали. Однак це знання, на відміну від наукового, не організовано і не систематизовано (у ньому немає чітких системоутворюючих принципів структурування). Практично-буденне знання дуже тісно привязане до безпосередньої реальності, майже цілком виходить з неї і вербалізуется в природній мові. Саме тому це знання не можна розглядати поза його історично конкретних форм існування, аналізувати поза приналежності до будь-якої соціальної групи. Як правило, це знання (пізнання) не йде далі самого явища і його найближчій суті, скажімо, сутності першого порядку. Природно, це знання досить розпливчасто і більшою мірою виходить з констатацій і описи, ніж логічних пояснень. Критерій цінності буденного знання - корисність, практична рецептурних розвязність завдання. Люди часто-густо користуються цими знаннями, які дозволяють їм пристосовуватися до безпосередньої середовищі свого оточення.

Особливе значення в соціальному пізнанні має наукове осягнення дійсності (епістемологія). Наукове пізнання - це відображення дійсності, повязане не просто з емпіричної констатацією різних фактів, але, перш за все, з теоретичним відтворенням обєкта в логіці понять (категорій). Це означає, що в науковому пізнанні утворюються поняття (категорії) через які осягається, аналізується дійсність. Наукове пізнання прагне представити обєктивну, незалежну від субєкта пізнання, картину реальності. У цьому сенсі воно прагне осягнути це явище так, як воно існує саме по собі, виявити його внутрішню структуру і закономірності функціонування і розвитку. З цією метою наукове пізнання постійно прагне проникнути в сутність досліджуваного явища. При цьому наукове пізнання ніколи не зупиняється на досягнутому. Воно постійно йде далі й глибше - від сутності першого порядку до сутності другого, третього і так далі до нескінченності, виявляючи все нові і нові грані і властивості пізнаваних предметів і явищ дійсності.

Одночасно з утворенням понять в ході осягнення суті того чи іншого предмета або явища наукове пізнання здійснює як би перетворення дійсності. Накладанням суворих наукових понять на досліджуваний фрагмент дійсності, наукове мислення як би її спрощує. Адже всяке поняття - це форма думки, в якій позначаються найбільш загальні та стійкі ознаки і властивості досліджуваного предмета. Звичайно, такого роду абстрактні поняття не дозволяють розгледіти, які властивості у предметі виключаються. Ясно, що поняття тим самим ніби втрачає свою інформативність. Воно імпліцитно містить в собі заперечення повноти, багатства предметів і явищ дійсності, оскільки omnis determinatio negatio est - всяке визначення є заперечення.

Для того щоб наукове поняття мало сенс, вона повинна проводити якесь важливе розрізнення, бо, розрізняючи поняття, ми тим самим розрізняємо і що позначаються ними явища. Так, скажімо, поняття "спілкування" відрізняється від поняття "суспільні відносини", хоча вони і перетинаються, оскільки в першому випадку ми говоримо про персоніфікованої формі комунікації людей, а в другому - про загальний тип такого звязку, незалежно від конкретних особистостей, її реалізують . Як зрозуміло, в таке розрізнення також міститься ознака наукового пізнання, що дозволяє найбільш різнобічно відобразити зміст досліджуваних звязків дійсності.

Наукове пізнання - це процес, який включає в себе два важливих моменти: 1) збір інформації про обєкт шляхом спостереження і роздуми над ним; 2) організація інформації, створення ментальних структур ( "фреймів", як часто зараз кажуть). Це означає, що наукове пізнання завжди повязане з аналізом і синтезом отриманої інформації, висуванням певних гіпотез і теоретичних моделей розуміння і пояснення досліджуваного предмета або явища. Звичайно, такого роду моменти часом характерні і для позанаукового пізнання дійсності. Однак наукове пізнання в цьому процесі відрізняє ряд регламентують його підстав:

По-перше, раціональність, тобто гранично точний розрахунок адекватних засобів у досягненні заздалегідь поставлених цілей пізнання, а також здатність сформулювати проблему того, що раніше розглядалося як даність.

По-друге, універсальна цінність проведених досліджень наукою і соціальна значимість її результатів. Це особливо слід мати на увазі, так як і процес збору фактів, і їх інтерпретація мають обєктивне значення для всіх людей, бо призначені їм і можуть бути використані в практиці незалежно від тих чи інших конкретних їх пристрастей і установок дії.

По-третє, наукове пізнання, хоча почасти й прагматично, оскільки так чи інакше націлене і на конкретні практичні ситуації, можливості та обставини їх оптимізації для людей, тим не менше, його кінцева мета - осягнення обєктивної істини у всій її повноті, що представляє інтерес для людства в цілому.

По-четверте, наукове пізнання відрізняє здоровий скептицизм (сумнів у всебічній обгрунтованості висунутих положень) і критицизм (антідогматізм) по відношенню до своїх висновків і методів їх обгрунтування.

По-пяте, наукове пізнання завжди орієнтовано на обєктивну істинність, тобто достовірність одержуваних результатів. З цією метою наукове дослідження використовує різного роду перевірки отриманих результатів, постійно розширюючи поле експерименту і пласт перевіряється матеріалу.

По-шосте, наукове пізнання уникає тривіальність, то є чистої описовості і взагалі спрощення пояснювальних процедур механізмів причинно-наслідкових звязків досліджуваного обєкта. Воно конструктивно, бо завжди прагне до створення нового, того, чого немає.

По-сьоме, наукове пізнання традиційно тяжіє до логічно організованою системі своїх теоретичних висновків і їх посилок. При цьому наука прагне до доказовості всіх без винятку елементів своїх теоретичних побудов, послідовно вибудовуючи ланцюжок аргументацій.

По-восьме, наукове пізнання прагне представити гранично загальні для даної предметної області теоретичні знання, які повязані між собою логічними звязками і дозволяють виводити з них нові знання. Саме тому наукове знання майже завжди методологічні.

Таким чином, наукове пізнання (знання) має важливі особливості, що дозволяють відрізняти його від позанаукового пізнання. Наукове знання безособово, це гранично обєктивувати і раціоналізована знання. Воно точніше, грунтовніше і глибше відображає дійсність, а тому факти і висновки науки мають більш універсальний, загальнозначимих характер, оскільки орієнтовані на повсюдне застосування. Щоправда, на відміну від буденного знання, факти і висновки якого також носять універсальний характер, наукові факти - не просто події та явища, але результат спеціальної обробки реальності. Будучи ідеалізованими обєктами, наукові факти і положення науки виступають продуктами таких розумових процедур як абстракція, ідеалізація, узагальнення, що не є характерним для буденного пізнання. Однак було б неправомірно на цій підставі абсолютизувати значення наукового пізнання в осягненні соціальної дійсності. Не можна не бачити, що сучасна наука все ще не може пояснити багато складні явища суспільного життя. Крім того, слід мати на увазі, що наука все розглядає через призму предметів, обєктів і законів, яким вона підпорядковується. Для неї все є предметний світ, який живе за своїми природним законам. Проте світ людських відносин, наприклад, вкладається в цю схему лише частково. У цьому світі людських відносин зустрічаються такі битійственние стани, які не виступають тільки як життя предметів і обєктів. У цих станах людина виступає як субєкт, як винятково вільний порив духу. Природно, наука вивчає і ці речі, але тільки як обєкти, аналізуючи їх як певні знаки, семіотичні системи. У цьому випадку людям неминуче доводиться вдаватися до сенсів, які можуть бути почерпнуті у позанаукових форм пізнання. До цього слід додати, що все частіше філософи науки, повертаючись до ідей Декарта і Канта, говорять про те, що раціональне знання, наука не вільні від впливу таких феноменів як віра, міфи, утопія, догмати. Саме тому абсолютна надія на науку і віра в її безмежні можливості, вважають вони, - не більше ніж прояв стереотипу суспільної свідомості, який людству не вдається подолати з часів епохи Просвітництва.

Сьогодні вже не можна не розуміти, що складність суспільних реалій, велика кількість проблем, що постають перед сучасним людством, не можливо не тільки вирішити, але й осмислити, сподіваючись лише на одну будь-яку форму (вид) пізнання. Необхідно позбутися упередження, що всі позанаукові форми пізнання заважають справжньому осягнення дійсності, а тому й не мають ніякого значення в житті людей. Сучасна суспільна практика, так само як і філософія, навпаки, доводять необхідність співіснування і взаємодії в культурі усього розмаїття способів освоєння світу. Слід памятати, що будь-яке знання розширює життєвий і пізнавальний досвід людини і в цьому сенсі стає засобом розширення її свободи.

Саме філософське пізнання суспільних процесів будується на осмисленні пізнавальної діяльності людини, що поєднує різні форми осягнення дійсності. Вивчаючи найбільше загальні закономірності і смисли суспільної життєдіяльності людини, соціальна філософія на кожному конкретно-історичному етапі свого розвитку дає не тільки обєктивно істинну картину буття людей, але одночасно і формулює певну ціннісну позицію у ставленні до нього. Таке знання, природно, носить історичний характер, тому що формує смисли буття людей саме для конкретної епохи суспільного розвитку. Але разом з тим, це знання вносить і загальні неминущі смисли, і розуміння того, що є суспільство і чим воно може бути, якщо люди прислухаються до того, що говорить філософія. Звичайно, філософія не є якимсь монолітно-однозначним знанням. У ній є різні напрями, школи, концепції, однією з яких, наприклад, в даний момент може дотримуватися більшість вчених. Однак незалежно від того, чи вважають філософи, що людський розум відкриває те, що є, або, що людина, розмірковуючи, створює щось, нехай не нове, але це щось є створенням розуму, філософ будить думку людей, розвиває їх інтелект, сприяє формуванню їх пізнавальних та ціннісних орієнтацій, а значить і життєвих прагнень.

неолиберализм идеология