причини голодомору 1932-33 в україні

Приватна власність і суспільні класи

Між всіма трьома розглянутими вище антагоністичними способами виробництва, не дивлячись на всі відмінності, існує фундаментальне спільне. Всі люди, що живуть в системі і серварних, і феодальних і капіталістичних відносин поділяються на дві великі групи, з яких один експлуатує іншу. У всіх трьох випадках ми стикаємося з тим, що носить назву приватної власності.

З чисто юридичної точки зору приватна власність - таке відношення власника до речей, що в ідеалі передбачає його неподільне панування над ними. Все інше не має значення. Приватна ж власність як економічні відносини є дещо зовсім інше.

Приватна власність як економічні відносини є така власність однієї частини членів суспільства, яка дозволяє їй безоплатно привласнювати працю інший (і обовязково більшої) частини його членів. Ці дві частини суспільства є не що інше, як суспільні класи.

Суспільні класи - завжди групи людей, що займають різні місця в системі соціально-економічних відносин. Але цього визначення недостатньо. Купці та лихварі - теж групи людей, що відрізняються місцями у системі виробничих відносин. Проте вони не класи, бо займають місця перш за все в підсистемі відносин обміну і тим самим в підсистемі відносин з перерозподілу створеного продукту. Особливих місць в підсистемі відносин з розподілу коштів вони виробництва не мають. Для позначення такого роду груп найкраще підійшов би термін "квазікласс" (від лат. Quasi - наче, ніби).

Справжні суспільні класи ж - такі групи людей, які перш за все відрізняються своїм ставленням до засобів виробництва, або, іншими словами, місцями, займаними ними в підсистемі відносин з розподілу коштів виробництва. З цього випливає розходження способів отримання і розмірів одержуваної частки суспільного продукту, або, що те ж саме, відмінність їх місць в підсистемі відносин розподілу. Класи відрізняються звичайно також і роллю в організації праці.

Всі ці ознаки суспільних класів знайшли чітке вираження у визначенні, яке було дано В.І. Леніним (1870-1924) в роботі "Великий почин". "Клас, - писав він, - називаються великі групи людей, що розрізняються за їхнім місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва, по їх відношенню (здебільшого закріпленому й оформленому у законах) до засобів виробництва, за їх ролі в громадській організації праці, а отже , за способами одержання і розмірами тієї частки суспільного багатство, якою вона володіє. Класи, це такі групи людей, із яких вона може привласнювати працю інший, завдяки відмінності їх місця у визначеному укладі суспільного господарства ".

Класи, про які йде мова, відрізняються місцями не просто в системі соціально-економічних відносин, а у певному суспільно-економічний устрій. Кожен антагоністичний суспільно-економічний устрій (тобто такий, у рамках якого здійснюється експлуатація людини людиною, а виробничі

відносини носять антагоністичний характер) з неминучістю передбачає існування двох громадських класів. Такі класи можуть бути названі парно-антагоністичними класами.

Крім антагоністичних укладів - завжди стрижневих - в суспільстві можуть існувати додаткові уклади, як правило, антагоністичними не є. І люди, повязані з кожним з таких додаткових укладів, утворюють особливий суспільний клас, бо займають особливе місце, але тільки не всередині будь-якого устрою - як у випадку з парно-антагоністичними класами - а в соціально-економічному ладі суспільства в цілому, який при цьому обовязково включає в себе не менше двох укладів. Прикладом може послужити дрібна буржуазія в капіталістичному суспільстві. Це - поодинокі класи.

У разі існування в соціоісторіческом організмі кількох укладів кількість громадських класів у ньому може доходити до пяти. Крім того, в суспільстві можуть існувати подуклади, в тому числі антагоністичні. Останні, як і антагоністичні уклади, з неминучістю припускають наявність двох груп людей, один з яких експлуатує іншу. Для цих груп могло б підійти назва параклассов (від грец. Пара - близько, біля, при). І нарешті, у суспільстві завжди є люди, які не входять до складу жодного класу або паракласса.

Кожен антагоністичний спосіб або образ виробництва являє собою особливий спосіб експлуатації, або образ експлуатації.

Поняття експлуатації вживалося вже неодноразово. Має сенс зупинитися на ньому трохи докладніше. У вузькому, строго науковому сенсі слова експлуатація є безоплатне привласнення (одержання у власність) однією частиною суспільства частки суспільного продукту, створеного іншою частиною суспільства. У широкому сенсі під експлуатацією розуміється також і безоплатне привласнення одними людьми послуг з боку інших людей. У подальшому викладі буде розглядатися експлуатація тільки у вузькому сенсі слова. Обєктом такої експлуатації можуть бути тільки виробники матеріальних благ.

Найважливіше поняття, що характеризує експлуатацію, - категорії додаткового продукту. Додатковий продукт є та частка суспільного продукту, створеного однією частиною суспільства, яка безоплатно надається (переходить у власність) іншій її частині. Експлуатація є привласнення додаткового продукту. Вона може відбуватися по-різному. Можна виділити два її основні форми.

При першій формі експлуатації людини людиною таке привласнення відбувається безпосередньо в процесі власне виробництва - процес виробництва є одночасно і процес експлуатації. При цьому весь продукт або, принаймні, її частина (прибавочний продукт) створюється як виробником не його власність, а як власність інших людей, які тим самим виступають у ролі експлуататорів. Тоді відносини експлуатації виступають як стосунки власне виробництва.

Всередині цієї першої основної форми в свою чергу можна виділити два різновиди. Коли суспільна форма, в якій йде процес виробництва, - суспільно-економічний устрій, тоді перед нами спосіб виробництва, а тим самим і спосіб експлуатації людини людиною. Якщо процес виробництва відбувається в рамках виробничих відносин, що не утворюють укладу, то ми маємо справу з образом виробництва, а тим самим і способом експлуатації людини людиною.

Друга основна форма експлуатації характеризується тим, що безоплатне привласнення продукту відбувається не в процесі власне виробництва, а уже після того, як цей процес завершився. Тут процес експлуатації не збігається з процесом виробництва і являє собою явище відмінне від його. Вона являє собою один з форм перерозподілу суспільного продукту. Форму експлуатації, не представляє ні снаги, ні способу виробництва, можна назвати методом експлуатації. Так як метод експлуатації є лише форма привласнення, але не створення надлишкового продукту, завжди існує цей метод тільки у звязку з тим чи іншим способом (чином) виробництва - антагоністичною або неантагоністіческім.

Методи експлуатації підрозділяються на внутрісоціорние (інтрасоціорние) і межсоціорние (інтерсоціорние). Прикладами межсоціорних методів експлуатації можуть послужити систематичний військовий грабіж і даннічество, прикладом внутрісоціорного - лихварство.

В основі розподілу на парно-антагоністичні класи лежить відмінність відносини цих груп людей до засобів виробництва. Але воно зовсім не обовязково виражається в тому, що один клас повністю володіє коштами виробництва, а іншій повністю позбавлений їх. Це справедливо по відношенню до серварізма і капіталізму, але не феодалізму. Обидва класи, що породжуються феодальним способом виробництва, володіють засобами виробництва. Але їх ставлення до цих засобів виробництва по-різному. Один клас - верховний власник засобів виробництва, перш за все землі, другий клас - підлеглий власник цих же засобів виробництва, серед яких головне - земля.

Таким чином, приватна власність є неповною, коли члени пануючого класу неподільно володіють коштами виробництва, а члени іншого класу цілком відчужені від них. Такі серварная і капіталістична приватна власність.

Однак власність на засоби виробництва може бути розщеплена на верховну приватну власність членів пануючого класу і підлеглу відокремлену власність членів експлуатується класу. Верховної, а не повною є, як ми бачили, феодальна приватна власність. Як вже вказувалося, верховна приватна власність - завжди власність не лише на засоби виробництва, а й на особистості безпосередніх виробників, а ці виробники - підлеглі власники не тільки засобів виробництва, а й своєї особистості.

Крім верховної приватної власності на особистість виробника може існувати і повна власність на неї, як це було при серварном способі виробництва. Серварная економічна комірка (серваріум) була одиницею повній власності на всі кошти як виробництва, так і на особистості працівників, які входили до неї.

Приватна власність може відрізнятися і по тому, як конкретно члени пануючого класу володіють засобами виробництва (а іноді і працівниками). Приватними власниками можуть бути члени цього класу, узяті кожний окремо. Це - персональная приватна власність. Приватна власність може бути груповий. Вкрай своєрідною була приватна власність при феодалізмі. Кожен верховний приватний власник був включений в ієрархічно організовану корпорацію верховних власників, яка складалась з нижчих верховних власників (рядових дворян, шевальє), декількох категорій все більш високих верховних власників (віконта, графів, герцогів), і, нарешті, найвищого верховного власника - короля. Таке власність по всій справедливості повинна бути названа персонально-корпоративної.

Але найбільш цікавий варіант форми приватної власності - такий, коли засобами виробництва (і працівниками) володіють всі члени пануючого класу тільки разом взяті, але жоден з них окремо. У такому випадку ми маємо справу з загальнокласові приватною власністю.

авторитарный режим