загальна характеристика культури київської русі

Соціальний простір

Відомо, що фізичний простір є обєктивна форма існування матерії. А соціальний простір є форма буття соціальної матерії, тобто суспільства, що представляє собою продукт взаємодії людей, що створюють матеріальні і духовні цінності. Фізичне простір існує незалежно від соціальної матерії. Що стосується соціального простору, то воно не існує без соціальної матерії, тому що воно виникає разом з суспільством. Тому аналіз соціального простору передбачає вивчення становлення єдиної світової історії, яка існувала не завжди, оскільки вона була просторово, політично й економічно розрізнені й не являла собою єдиного цілого. Так, первісне суспільство існувало десятки тисяч років, але його соціальний простір було вкрай обмежене. Люди тієї епохи жили всередині роду або племені, основу якого складали кровноспоріднених звязки і відносини. Вони здійснювали далекі на той час подорожі, мали певні уявлення про оточуюче їх дійсності, але навіть не могли припустити, що за межами побаченого десь ще є інша земля, інші регіони, на яких живуть такі ж люди.

Життя йшло вперед, удосконалювалися продуктивні сили, зявилася класова диференціація суспільства, відбувся перехід від родового ладу до рабовласницькому, ширше - до класового строю. Виникли держави, що призвело до встановлення міждержавних відносин і звязків. Заселялися нові території, різко розширилися контакти між народами.

Зявилися світові держави з величезними територіями і населенням. Імперія Олександра Македонського, наприклад, займала великі простори від Греції до Індії. Почалася колонізація чужих земель. Різко посилюється взаємовплив культур і цивілізацій. Народи діляться один з одним матеріальними і духовними цінностями. Всім відомо, що завдяки китайської цивілізації світ збагатився багатьма досягненнями медицини. Широко відомо вплив античної Греції на сусідні держави і народи. Воно досі відчувається всіма країнами світу. З виникненням держави і міждержавних відносин до

історичного простору додаються політичний і економічний простору, які, по суті, є частиною історичного простору, оскільки на його основі відбувається економічна та політична діяльність.

Налагоджуються економічні звязки, зявляються великі торгові шляхи, які зближують торгують народи. Природно, через торгівлю відбувається обмін економічною інформацією, культурними та науковими цінностями.

На політичному просторі встановлюються дипломатичні та інші відносини між державами. Нерідко розвязуються війни з-за розширення політичного простору. Більш потужні держави підкоряють собі менш сильні і навязують їм власні цінності, власні економічні, соціальні і політичні порядки, власний спосіб життя, хоча це не завжди вдається, тому що переможені держави чинять запеклий опір.

Після зміни рабовласницького ладу феодальним ще більше розширюється історичний простір. Якщо в попередню епоху багато держав були як би виключені з міжнародного економічного і політичного життя, оскільки в силу географічних, кліматичних та інших умов жили майже замкнуто і ізольовано, то в період феодалізму вони вже включені в загальну міждержавну діяльність. Так, Росія епохи Петра Великого різко посилила свій вплив на європейську політику. Власне кажучи, Петро Перший перетворив Росію в європейську державу, вірніше, у світову, оскільки в той час Європа вирішувала та світові проблеми. До XVII століття Росія мала відносно слабкі звязки з європейськими державами, що дивилися на неї зверхньо і ставитися до неї зневажливо. Петро Перший вирішив будь-що-будь, висловлюючись сучасною мовою, увійти до "європейського дому", і з цією метою він здійснив ряд закордонних поїздок, пильно вивчав життя європейців, намагався перейняти у них найкраще. Його навіть звинувачували в тому, що він нібито хотів асимілювати Росію із Західною Європою. Але "він не мав до неї сліпого або ніжного пристрасті, навпаки, ставився до неї з недовірою тверезим і не зваблює мріями про її задушевних відносинах до Росії, знаючи, що Росія завжди зустріне там тільки зневагу і недоброзичливість". Петру Першому Західна Європа потрібна була для того, щоб використовувати її досягнення, особливо в сфері техніки і військовій галузі, для блага Росії. Безумовно, Петро, як видатний державний діяч, розумів, що відбувається процес інтеграції європейського життя і

що Росія в ній має взяти найактивнішу участь. З одного боку, вона не повинна відставати від європейських держав (інакше може втратити все), а з іншого - сама, як велика держава, повинна внести свій внесок у європейську цивілізацію, зберігши при цьому, зрозуміло, свої духовні цінності, менталітет і стиль життя .

Логіка розвитку історичного процесу призводить до того, що більш потужні держави займають більше економічного і політичного простору. Вони обєктивно починають підпорядковувати собі менш великі держави, включають їх в орбіту свого впливу. Висловлюючись фігурально, кожне з них як би складає сонячну систему зі своїми планетами, що обертаються навколо свого сонця. Випадання з цієї системи часто призводило до загибелі держави. А якщо саме "сонце" гинуло, то гинули і його планети. Так було з імперією Олександра Македонського, так було з Римською імперією, так було і з іншими імперіями.

Хоча феодальне суспільство розширює рамки історичного простору, проте поки ми не маємо єдиного для всієї планети історичного простору. З переходом до капіталістичного способу виробництва починається інтенсивне становлення єдиної всесвітньої історії, тобто єдиного історичного простору.

Відкриття Америки і інших регіонів земної кулі сформувало в людей єдине географічний простір, показало, що всі люди на Землі постійно взаємодіють, створюють матеріальні і духовні цінності. Економічне співробітництво між народами і державами отримало якісно нові орієнтири і параметри. Зявився всесвітній ринок, для якого характерна ломка національних перегородок і капіталу інтернаціоналізація. Національні галузі, тобто галузі, які раніше працювали на місцевій сировині, стали знищуватися. На зміну старій національної замкнутості прийшли всебічна звязок і всебічна залежність націй один від одного. Товар став інтернаціональним як в сенсі виробництва, так і в сенсі продажу. Різке розширення історичного простору відбулося не тільки у сфері матеріального, а й духовного виробництва. Плоди духовної діяльності окремих націй стали надбанням всіх. Візьмемо філософію. Звичайно, в античну епоху філософи Греції, Китаю та Індії мали один про одного інформацію. Багато хто з них здійснювали тривалі подорожі для того, щоб зустрітися, якщо можна так висловитися, з колегами. Але тим не менше не можна не визнати, що філософська інформація аж до Нового часу носила убогий і уривчастий характер. Вже в XVII-XVIII століттях змінюється філософська картина. Європейська філософія не обмежується національними рамками. Декарт, наприклад, стає відомим не тільки у Франції, але і в Нідерландах, де він прожив близько 20 років. Англійська філософ Д. Юм перебував у близьких стосунках з багатьма французькими просвітителями XVIII століття, які широко були відомі в Росії. Д. Дідро приїжджав до Петербурга, зустрічався з російськими інтелектуалами, вів бесіди з філософських, політичних та інших проблем. А філософія Гегеля викликала бурхливі дискусії серед російських інтелігентів.

Європейська культура була перенесена на Новий Світ, Австралію та інші регіони світу, що призвело до часткової європеїзації світової духовної культури. Одні вважають, що це позначилося негативно на розвитку світової цивілізації, що європейці знищили місцеву культуру, навязали свої традиції і норми життя. Так було ліквідовано найдавніша цивілізація інків в Америці. Інші, навпаки, вважають, що Європа внесла нові цінності, що сприяли прогресу всіх народів, піднесення їхньої культури. Істина, як завжди, лежить десь посередині. Так, європейці при розширенні свого соціального простору надходили не найкращим чином з тубільцями, з їхньою культурою. Але, з іншого боку, завдяки європейській культурі багато народів зробили якісний стрибок по шляху соціального прогресу і прилучення до світової цивілізації. Ще раз підтверджується стара істина про те, що історичний процес не є пряма дорога, що розвиток історії носить не лише драматичний, але і часом трагічний характер. Тому історія не піддається моральним оцінками.

Таким чином, з перемогою буржуазних суспільних відносин у всесвітньому масштабі склалося єдине соціальний простір, на якому розташувалися сотні держав і народів. На цьому соціальному просторі вони займають різні політичні простору, розміри якого визначаються економічною міццю, територією та людськими ресурсами.

тоталитарный режим признаки