руська трійця

Час та історична епоха

Дослідження часу дає можливість розкрити закономірності розвитку суспільства, простежити його етапи становлення та формування, що у свою чергу допомагає дати наукову періодизацію всього історичного процесу. Так, поділ історії, проведене Віко, Кондорсе, Гегелем, Марксом, Тойнбі та іншими мислителями, на епохи, формації, цивілізації є не що інше, як поділ історичного часу на певні відрізки, в рамках яких відбуваються якісні зміни соціуму, що приводять до іншого відрізку часом, тобто до іншої стадії його розвитку, Формація, наприклад, проходить певні етапи розвитку, необхідні для прояву їх можливостей. Вона має свій вік і в межах цього віку (часу) автономна, розвиваючись на базі власних законів.

Тісно звязані між собою час та історична епоха. Поняття епохи часто вживається в найрізноманітніших значеннях. Кажуть, наприклад, про атомну епоху, про епоху науково-технічної революції, про інформаційну епоху і т.д. Але для нас важливо досліджувати епоху в філософсько-історичному плані, і в звязку з цим слід підкреслити, що не можна довільно визначати епоху. Вона є певний відрізок всесвітньої історії, що характеризується обєктивними, сутнісними, універсальними рисами і властивостями даного історичного часу. Вона обіймає суму різноманітних явищ і процесів, що деякі з яких грають домінуючу роль і вказують на тенденцію розвитку.

Багато дослідників історичної епохи обмежують її зміст лише якимось єдиним чинником. Особливо велике значення надається технологією, що є базою будь-якого виробництва. Маркс, приміром, писав, що "ручний млин дає вам товариство з сюзереном на чолі, паровий млин - суспільство з промисловим капіталістом". Ряд сучасних філософів сцієнтистського напрямку вважають, що наша епоха повністю визначається автоматизацією, компютеризацією виробничих процесів і що через це її можна характеризувати як епоху нової технології.

Представляється, що не можна абсолютизувати роль технології суспільного виробництва. Звичайно, будь-яке суспільство можна визначити по тому знаряддя виробництва, що характерно для цієї епохи. Наприклад, при характеристиці первісного суспільства говорять про камяному віці, бронзовому столітті, залізному столітті і т.д. Але, строго кажучи, навіть до родового ладу умовно можна застосувати технологічні визначення епохи, бо вони представляли складну для свого часу соціальну структуру, хоча і без класового поділу. Тим паче неправомірно визначати сучасну епоху через технологію виробництва. Наша епоха дуже складна, гетерогенна та надзвичайно суперечлива. З одного боку, ми зустрічаємося з соціальними організмами дуже високою технології, але, з іншого боку, є соціуми, що перебувають на досить низькому рівні.

Щоб визначити історичну епоху, треба знайти такі компоненти суспільного життя, які показують тенденцію еволюції всього історичного процесу. Що, приміром, характерно для епохи Відродження? По-перше, ламаються феодальні відносини, старий уклад життя і старі, а в деяких випадках навіть архаїчні, соціальні порядки. По-друге, поступово відбувається перехід до нових технологій суспільного виробництва, на базі яких створюються нові, капіталістичні, форми господарювання. По-третє, становлення буржуазного способу виробництва має яскраво виражений національний характер. Усі країни прагнуть до того, аби надати новим структурам національне забарвлення. "Архітектура, мистецтво і навіть лист взяли чітко визначений національний характер".

В-четверте, в духовному житті починається зміна парадигм. Панування релігійної свідомості приходить кінець, хоча вплив релігії і церкви залишається досить сильним. Філософія, література і мистецтво починають поступово позбуватися від християнських догм, хоча процес цей носить досить складний і болісний характер. По-пяте, вся духовна культура сфокусувала свою увагу на проблемі людини і гуманізму. Не випадково епоху Відродження називають ще епохою гуманізму. Один з великих гуманістів цього часу Еразм Роттердамський писав: "Не кажи мені тут, що кохання в тому, щоб часто ходити в церкву, припадати до статуй святих, запалювати свічки, повторювати відраховані молитви. Нічого цього Богу не потрібно.

Любовю Павло називає створювати ближнього, вважати всіх членами одного і того ж тіла, вважати, що всі єдині в Христі, радіти удача братів у Господі, як своїм, допомагати їх бід, як власним ". Гуманісти звернулися до класичного спадщини античності, аби відродити таким шляхом ті духовні цінності, які вона проповідувала, і перш за все ставлення до людини як до єдиного субєкту, рефлексуючому над самим собою і над навколишнім середовищем. Тим самим вони показали, що то не Бог, а чоловік завжди знаходився в центрі уваги духовних творців історії.

Таким чином, поняття епохи Відродження обіймає суму різноманітних явищ, що характеризують її сутнісні риси і тенденцію розвитку. Те ж саме стосується будь-якої іншої історичної епохи, що має свою віковий ценз.

Якщо брати сучасну епоху, то її характерними рисами є:

1. Єдиний соціальний, економічний і політичний простір, відсутність будь-яких "закритих" місць на земній кулі.

2. Включення всіх народів і держав у всесвітню історію.

Якщо ще в недавньому минулому багато народів як би були виключені з загального світового господарювання та світової політики, то в даний час всі разом роблять історію і до голосу кожного необхідно прислухатися. Зрозуміло, це не виключає того очевидного факту, що різні народи і держави мають різні можливості впливати на хід всесвітньої історії. Але тим не менше навіть національні історії створюються в рамках всесвітньої, універсальної історії.

3. Відбувається зміна парадигм, що приводить із необхідністю і неминучістю до переоцінки цінностей багатьох, ідей, теоретичних положень і концепцій. Так, у звязку з виникненням проблем глобальних необхідно переосмислити і переглянути військові доктрини, ставлення до навколишнього природного середовища і т.д.

4. Поява зовсім нових технологій, які докорінно змінюють форми співпраці людей у процесі виробництва матеріальних благ.

5. Контрастність світу. З одного боку, дуже багаті країн з високим рівнем життя, а з іншого - більшість держав, що не можуть подолати елементарну злидні. Звідси проблема "Північ (багаті країни) - Південь (бідні країни)", від рішення якої залежатиме перспектива розвитку людства.

6. Формування єдиної світової цивілізації. Цей процес складний і суперечливий в силу суперечливості самої історичної епохи, але він іде, хоча болісно і важко.

7. Заміна біполярного світу на однополярний. Це сталося досить швидко і несподівано. Тому світове співтовариство знаходиться в складному становищі. Воно має перебудуватися, орієнтуватись на принципово інші структури, розробляти зовсім нові теоретичні положення для встановлення нових відносин між державами і народами.

8. Глобалізація всіх сфер суспільного життя. Загострення міжнаціональних та міжетнічних відносин. Прагнення до збереження свого національного держави і своєї культури.

Отже, наша епоха надзвичайно складна і багатогранна. Ніхто не може сказати, скільки часу вона займе в історії людства. Відродження зайняло три-чотири століття, античність - більше тисячі років. Процес історії прискорюється і, можливо, наша епоха часу займе менше, ніж Ренесанс. Історичний час вічно, і в його рамках буде багато ще епох, якщо, звичайно, людство буде жити згідно з власними принципами, норм і законів природи.

социал-демократия основные идеи